Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą̨ wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Motionmusic z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Towarowa 22,  właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.mayday.pl

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez w naszym sklepie internetowym?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia ci dokonania zakupów drogą elektroniczną w naszym sklepie;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; 

 • obsługi zgłoszeń́, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 

 • kontaktowania się̨ z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań́ marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • kontaktowanie się̨ z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon; 

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych; 

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną,
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników przeprowadzenia badań i analiz  między innymi pod kątem funkcjonalności naszego sklepu internetowego
 • poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających; 

 • prowadzenie badań i analiz, miedzy innymi pod kątem funkcjonalności naszego sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających; 

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych drogą mailową w sytuacji, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy; 


 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

Czy musisz podać́ nam swoje dane osobowe? 


Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć́ i wykonać́ umowę̨ zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć́ Ci usługę̨: 


 

imię i nazwisko, adres (ulica , numer domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo), numer telefonu, adres e-mail, hasło


imię i nazwisko, adres (ulica , numer domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo), numer telefonu, adres e-mail, hasło, nazwę firmy oraz jej nr NIP (w przypadku gdy chcesz abyśmy wystawili ci fakturę VAT).

Jeśli z jakiegoś́ powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć́ z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać́ z naszych usług. Podanie Twoich danych jest dobrowolne. 


 

Jakie masz uprawnienia wobec w zakresie przetwarzanych danych? 


Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszeni  a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 


 

Z uprawnień́ tych możesz skorzystać́, gdy:

w odniesieniu do zadania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są̨ nieprawidłowe lub niekompletne; 


 

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą̨ już̇ niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę̨ na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

Twoje dane będą̨ przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być́ usunięte w celu wywiązania się̨ z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 


 

w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są̨ nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić́ prawidłowość́ tych danych; Twoje dane będą̨ przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą̨ nam już̇ potrzebne, ale mogą̨ być́ potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń́; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są̨ nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 


 

w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się̨ na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się̨ w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść́ skargę̨ w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


 

W jakich sytuacjach możesz się̨ sprzeciwić́ wobec przetwarzania Twoich danych? 


Masz prawo wnieść́ sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 
przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się̨ na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się̨ znalazłeś́/aś, 
Twoje dane osobowe przetwarzane są̨ na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać́ od 25 maja 2018 roku. 
 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 


Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają̨ usługi płatnicze oraz usługi pocztowe czy kurierskie.


 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

statystycznych i archiwizacyjnych, 


maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń́ wystąpi wcześniej.